LNS kronologisk historik

ÅrBeskrivelse/aktivitet
September 2020Sorø Smertebehandling bliver som måske den første alternative og komplementære klinik i Danmark ISO9001:2015 certificeret.
September 2020LNS certificeres efter ISO 9001:2015, og denne gang er akkreditereringsstandarder for alternative klinikker omfattet.
Jan 2015Ny webside Lnsnatur.org opstartet
2014Henvendelse til ministre og ordførere i FT vedr. forhandlinger om FRIHANDELSAFTALE TTIP OG ISDS.
2014Facebook og Google+ med de tekniske faciliteter sættes op.
Sept 2014LNS afholder seminar i samarbejde med May Day, Sundhedsrådet og Vaccinations Forum: Vaccination – Tør vi? - Tør vi lade være? Ved Ann-Charlotte Stewart, mikrobiolog og doktor i medicinsk genetik har været med til at udvikle en HPV vaccine i USA. Efterfølgende et spørgepanel med bl.a. læge Carsten Vagn-Hansen.
2014Vi har deltaget TTIP (Transatlantic Trade Investment Partnership) underskriftsindsamling og støttet kampagnen mod TTIP og ISDS (Investor-State Dispute Settlement = bilæggelse af tvister) bl.a. med nyhedsbreve og artikler i NaturHelse. Der er p.t. indkommet over 1 mio. underskrifter i Europa.
Juli 2014Underskriftsindsamling mod Roundup fødevareproduktionen.
2014LNS tager mailchimp i brug til masseudsendelse af mail.
2013LNS FORUM FOR KVALITETSUDVIKLING etableres. En kvalitetsstyrelse som fælles forum for medlemsforeninger, der under benævnelsen ”faglige selskaber” ønsker at have part i certificeringen efter ISO 9001. Vi vil samtidig tilbyde tilfredshedsportalen til deres medlemmer.
2013Programmel til administrering af klienttilfredsheds-registrering er under afprøvning hos interesserede behandlere. Tilfredshedsportalen har været under udarbejdelse i flere år. Portalens ultimative formål er forskning i alternativ behandling. For at kunne forske behøves journaldata og kundeevalueringer og portalen skal fungere som et helt administrationssystem for en klinik eller skole.
Januar 2013/01ViFAB nedlægges og indlægges under SRab, der samtidig opretter 3 udvalg:
Det internationale udvalg, Rådgivende udvalg, Forskningsudvalget.
29. nov 2012LNS deltog sammen med Sundhedsrådet og vore nordiske samarbejdspartnere i NSK ved EU’s CAMbrella Final Conference i Bruxelles. CAMbrella er et forskningsnetværk med repræsentanter fra 16 forskningsinstitutioner fra 12 Eu lande. Netværket har udarbejdet en oversigt over Komplementær og Alternativ Behandling (KAB) i EU.
Sep 2012Fællesstand indføres på messen i Øksnehallen med deltagelse af egne medlemmer på egne stande.
2012LNS tager sammen med Sundhedsrådet initiativ til øget samarbejde i den alternative sektor. Alle brancheforeninger inviteres til at deltage i en ”hotline” for besøg fra Fødevarestyrelsen. Terapeuter oplever nemlig besøg med karakter af overgreb. SRab støtter initiativet.
Dec 2011-Jan 2012Urtedirektivets følgevirkninger med kontrolbesøg fra Fødevarestyrelsen af razzialignende karakter bevirker, at LNS og SundhedsRådet 9-9-2011 fremlægger forslag i SRab (Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ Behandling) til etablering af en Hotline i den alternative sundhedssektor, til støtte for berørte terapeuter mfl. Dette bliver en realitet.
2011LNS initierer en værdidebat i NSK og den alternative sektor ud fra arbejdet med en revision af indholdet i NSK's vedtægter.
Dec 2010-jan. 2011Meningsmåling blandt tilfældigt udvalgte medlemmer. behandlere og personlige medlemmer. ¾ ønsker fokus på markedsføringsstrategier rettet mod befolkning og det etablerede system. Fokus på lokalforeninger og tværfagligt samarbejde.
2010To LNS temadage om den spirituelle og energetiske vinkel på alternativ behandling. LNS fremlægger information om Mogens Ehrichs publikation om e-sans og LNS' etablering af et web-leksikon.
Dec 2010Det videnskabelige tidsskrift ”Subtle Energy and Energy Medicine” med sit bind 20 nr. 3 udkom, hvori en artikel af Mogens Ehrich om e-sans var trykt. En af hovedkonklusionerne er, at det store flertal af klienter til alternative behandlere og terapeuter er personer, der oplever at de kan sanse finere energier.
Jan 2010Historisk ændring på vej. LNS indsender 31. januar 2010 høringssvar og forslag til Borgerinitiativ i EU til EU-Kommmissionens såkaldte Grønbog om Borgerinitiativ.
Sep 2009Det handler om gen-etik! LNS v. Charlotte Ryø og Vera Marcher udarbejder temahæfte, hvor flere bagsider af GMO-medaljen (Gen Modificerede Organismer) påpeges; bl.a. den canadiske landmand, Percy Schmeisers GMO-oplevelser med industrigiganten Monsanto. Temahæftet præsenteres på fødevareminister Eva Kjer Hansens konference i DI om et fremstød for GMO.
Apr 2009LNS fejrer 30 års jubilæum 23. juni 2009. 65 deltog ved festlighederne i Satellitten i Værløse. Gæsteoptræder er Jytte Abildstrøm og ”Hyldemor”-koret. Efter mange års stilstand genoptog vi udnævnelsen af (7) Æresmedlemmer.
Okt 2009"Bagsiden af det trådløse samfund" i Fællessalen på Christiansborg den 9. oktober 2010 som et modspil til politikere og myndigheders udmeldinger. Konferencen mundede ud i Københavnerresolutionen.
2009Arrangementer i LNS regi planlægges afholdt med faste intervaller i Værløse Kirke. Nyhedsbreve startes op.
Dec 20082008 december. LNS initiativ på forskningsområdet rettet mod medlemsforeningerne og hele den alternative sektor.
Sept 2008LNS redegør over for ViFAB for vore opinionsundersøgelser på det energetiske område blandt alternative behandlere.
Aug 2008På et medlemsmøde giver LNS' medlemmer tilslutning til, at et projekt om videnskabskulturen blandt alternative behandlere fortsætter og at alternative behandlere uden for LNS inviteres med i projektet.
Sep 17-21. 2008På initiativ af LNS arrangerede og deltog vi sammen med græsrodsbevægelser fra hele Europa i et fælles European Social Forum (ESF) i Malmø. Under én hat ”Forum for Natural Health” samler vi i alt 8 europæiske organisationer fra ind- og udland i et samarbejde om naturlig sundhed med fællesstand, workshops og foredrag på ESF. LNS taler for hhv. implementering af alternative behandlingsformer direkte på sygehusene og større bevågenhed for at lempe den restriktive lovgivning på kosttilskudsområdet. Der kom over 15.000 besøgende fra hele verden.
Maj 2008LNS foreslår via SRab, at al alternativ behandling i et eller andet omfang bygger på energetisk kompetence.
2008GMO (genmodificerede organismer) i Industriens Hus. Fødevareminister Eva Kjer Hansen inviterer producenter, virksomheder, forskere m.fl. til offentliggørelsen af en videnssyntese om GMO udgivet af ministeriet. En del kritiske NGO-er var mødt op og stillede spørgsmål til ministeren. LNS pegede bl.a. på nødvendigheden af uafhængig forskning på området, og vi uddelte vores temahæfte om GMO lavet til lejligheden.
20082 globale underskriftsindsamlinger. En for ”Et GMO-frit Europa og en folkeafstemning om samme” (GMO betyder ”genmodificerede organismer”) og 1 til opbakning af ELIANT’s kampagne for at få indflydelse på EU-lovgivningen om antroposofiske lægemidler. (ELIANT er en Europæisk Alliance og Initiativtager til bevarelse af Antroposofisk Lægekunst). Begge kræver 1 million underskrifter.
2008Temahæfte vedr. ”Bagsiden af GMO medaljen” er udarbejdet af 2 bestyrelsesmedlemmer og optrykt i 2000 eksemplarer.
2008Medlemmernes forskningsprojektforslag videreformidles til ViFAB: Coaching for familier, der har børn med handicap, Tankefelt Coaching’s virkning på mennesker med OCD og traumer og Afprøvning af Ole Anker Andersens diæt imod cancer: ”Kom Canceren til livs. Et medlem har direkte leveret 3 forslag: 1. Kræft forårsaget af jordstråler - 2. Sklerose forårsaget af jordstråler - 3. Leddegigt forårsaget af jordstråler.
2008LNS indfører Brevstemme mulighed til generalforsamlingen.
2008LNS' skoleråd sender en ansøgning til ViFAB om støtte til et projekt, der fokuserer på Videnskabskulturen blandt alternative behandlere med reference til de finere energiers fænomenområde.
Juni 2008Nye vedtægter udarbejdet med vægt på at tydeliggøre formuleringerne, så tvivl undgås. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 26. juni.
2008Sundhedsstyrelsen godtager et forslag fra LNS og SR om standardvedtægter for foreninger, der ønsker at RAB registrere deres aktive medlemmer. Det foreligger som et minimumskrav til vedtægter og vil også være et punkt, som vi fremlægger på næste SRab-møde. I forlængelse heraf drøfter LNS med Sundhedsstyrelsen et andet uddannelsesforløb for gruppen af healere, clairvoyante mfl.
Dec 2007LNS' medlemmer erklærer via en opinionsundersøgelse, at "de finere energier" eksisterer, uanset at de ikke kan måles og vejes.
Okt 2006Temadag om LNS som samfundspolitisk faktor.
Sep 2006Temadag om LNS som samfundspolitisk faktor.
Sep 2006Forskningsrapport i NaturHelse, der viser, at flertallet af klienter til naturterapi har energisans.
Feb 2006Medlemsundersøgelse. Om eksistensen og forståelsen af energisans Overvældende opbakning.
Jan 2006Brobygningsmøde i Skanderborg ”vores” uddannelsessystem med skolerne.
Okt 2005Brobygningsmøde i Odense med medlemmerne i de tre organisationer debat om ”hvor vi vil hen og hvordan kommer vi der”.
Jun 2005Lns’ administration opnår at blive ISO 9001 certificeret.
Maj 2005Brobygningsgruppen nedsættes mellem LNS NaturSundhedsrådet, Sundhedsrådet og Holistisk Sundhed.
Feb 2005Retssag mod EU kosttilskudsdirektiv fra 2003 indledes ved EU domstolen af ANH - Alliance for Natural Health, på vegne de europæiske forbrugere, terapeuter og helsekostbranchen
Juni 2005-2006Medlemsmeningsmålinger og kvalitetsmål bliver obligatoriske ved den også obligatoriske årlige auditering. Hovedopgaven er at klarlægge og løbende opdatere LNS’ administrative politikker, kommissorier og kvalitetsmål.
Jan 2005Temadag om "Indre hjælp" som behandling og forskningsmetode.
Nov 2004Aktiv i arbejdsgruppen under Fødevarestyrelsen til moderering af "Vejledning om Kosttilskud"
Okt 200429.771 protester mod Vejledning om kosttilskud overrækkes til fødevareminister Henriette Kjær på Forum messen
Sep 2004Høringssvar til Fødevarestyrelsen grundet "Vejledning om Kosttilskud" fra august
Aug 2004Christiansborgmøde: LNS 25-års jubilæum.
Jun 2004Frivillig Registreringsordning for alternative behandlere træder i kraft. LNS har i årevis arbejdet for at få en sådan ordning.
Mar 2004Temadag om "Behandlingsfilosofi i alternativ behandling"
Aug 2003”Børn som vindere”- Seminar om vor tids børn i Grøndal Center, København
Maj 2003Høring om Homøopati på Christiansborg
April 2003Vejledning om kosttilskud indføres. Det er et såkaldt EU-Direktiv håndteret af Fødevarestyrelsen.
Feb 2003Forskningsrapport, der belyser naturterapeuters særlige evner og specielt energisans.
Sep 2002Christiansborgmøde, Brobygning og nytænkning i helbredsforståelse.
Nov 2001Christiansborgmøde, Befolkningens sundhedsmæssige retsstilling i EU.
Sep 2001Borgermøde, Vegetarisme-Sundhed-Miljø
Jan 2001Den første konference i DK om ”Alternativ behandling af psykiatriske lidelser”.
Dec 2000Extra 3 mio. til ViFAB i 2001.
Okt 2000Forebyggelsesenhed i Sundhedsstyrelsen realiseres.
Okt 200035.000 underskrifter til støtte for det alternative.
Sep 2000Christiansborgmøde om Forebyggelse.
Sep 2000Alternativ behandling på sygehuse realiseres.
Mar 2000NSK - Nordisk Samarbeidskomité for ikke-konvensjonel medicin oprettes i København.
Jan 2000Nørrebrohallen – tema om Reinkarnation.
Okt 1999120 foreningsunderskrifter mod GMO indsamlet på 3 måneder i samarbejde med May Day og overrakt daværende miljøminister Svend Auken i Miljøministeriet. Det samlede medlemsgrundlag var på 1,5 million.
Okt 1999Politikerne fik gennemført et midlertidigt stop.
Sep 1999Christiansborgmøde – Tema om Kræft.
Juni 1999Zoneterapeuter fritages for MOMS. Udvides senere til at gælde flere behandlingsformer.
Dec 1998ViFAB - Videns- og forskningscenter for alternativ behandling oprettes
Apr 1998Christiansborgmøde
Jun 1997Christiansborgmøde
Nov 1996Christiansborgmøde
1987Statusrapporten vedr. Alternative Helbredelsesmetoder udgives af Sundhedsstyrelsen.